Talbiyah

(Arabic)

Transliteration

Talbiyah

Talbiyah

English Translation